Doelomschrijving “Stichting Selamat Datang”:

 

-          De stichting heeft als doel activiteiten te realiseren waarbij ontmoetingen tot stand worden gebracht, in de vorm van een “Kumpulan”,  tussen oudere (60-plus) mensen met de gemeenschappelijke achtergrond van het vroegere Nederlands Indië teneinde hun maatschappelijke en culturele participatie te stimuleren en op deze manier voorkomen dat zij in een isolement geraken.

-          Het betreft het woongebied Fryslân

-          Het behouden, instandhouden en uitdragen van de Indische kunst, cultuur en levenswijze

-          Het behartigen van belangen van Indische Nederlanders

 

 De stichting tracht haar algemeen maatschappelijk doel onder meer te verwezenlijken door :

-          het uitdragen van de missie en visie van de stichting;

-          het formuleren van projectplannen;

-          het aangaan van samenwerkingverbanden,

-          het werven van fondsen en sponsors;

-          het geven van voorlichting;

-          het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor
           de stichting nuttig kan zijn;

-          het afsluiten van contracten met derden die projecten uitvoeren;

-          alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
            houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

-          het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel en streeft
           daarbij naar een gelijkwaardige samenwerking tussen de gemeente, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.